[ Login ]
There are 43 days until our 16th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 5800 days
Welcome to NplaimHlub
Email or Username:
Password:
Forgot Password?
Do not have an account? Sign Up Here


Always Here and Always Will Be...

Kuv lub neej tu ncua ntau yam uas yus ntshaw tabsis vim yus los nyob rau lub sibhawm uas pab tsis tau yus lawm. My life is on a up&down scale tabsis mostly on a down side. Sometimes kuv mloog zoo li kuv lub cev twb tuag tsis muaj txojsia lub zog mus ua dabtsi lawm tabsis zoo li tseem tshuav kuv lub ... Read more
at my cousin's house...she's live in the FARM...damn they have all kind of animals...I even saw some cute baby bigs...living with all those animals made me feels like i live in LAOS...:lol:...... Read more