[ Login ]
There are 350 days until our 14th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 4762 days

nraughlubmuas
Total 16 Articles
Articles by nraughlubmuas
Los Txog Tus Hlub Yuav Txiv Lawm
Muaj ib zaug hauv lub neej, ib tug niam Meskas yuav ib tug txiv Hmoob Vaj. Nkawv yug tau ib tug ntxh. . . Full Story
Do More Than Just Sharing Your Story or Poem with Others
If you are like me, spending a lot of time on the internet, writing, reading, and sharing stories et. . . Full Story
Vaj Pov Lub Ntees Cais Hmoob
Nag hmo kuv nyuam qhuav pom qhov xov xwm hais tias cov kwv tij Hmoob nyob California ib txhia yuav t. . . Full Story
Muaj Neej Tag Tseem Kho Siab
"Ntshe kuv yuav tuag vim kev nco koj" yog txoj kev nco thaum tseem hluas, thiab yog txoj kev nco uas. . . Full Story
Ntev Los Lawm
Tau ntev lawm tsis tau sib ntsib Yam hmab dib twb qhuav yuav tag Lub ntsis nkag khuam tej nplooj l. . . Full Story
[ View More ]

Hmoob Lub Neej Tom Qab Vaj Pov Back
By: nraughlubmuas on February 10, 2011, 6:24 am Views: 15882

Txij thaum Nais Phoo Vaj Pov tuag los txog rau tam sim no, kuv mloog cov lus uas cov pej xeem Hmoob tuaj mus hais ua pov thawj rau Vaj Pov thiab cov uas sawv daws hais tso tawm rau Internet. Kuv pom hais tias cov Hmoob sawv daws tsis ntsia Nais Phoo Vaj Pov li uas nws yog ib tug neeg pej xeem Hmoob sawv los mus ua tus coj xwb, tab sis ib txhia tseem nws Nais Phoo Vaj Pov siab tshaj lawm thiab. Sawv daws txoj kev xav thiab txoj kev ntshaw uas muab tis rau Nais Phoo Vaj Pov yog ib yam uas kuv xav tias tom ntej no mus tej zaum yuav ua teeb meem rau sawv daws. Sawv daws yuav tawg mus ua ntau pab ntau pawg.


Muaj ib txhia Hmoob saib Nais Phoo Vaj Pov zoo li ib tug Vaj Tswv.  Lawv tau hais tias Vaj Pov yob ib tug Vaj Tswv. Lawv yuav pe hawm thiab tuav thov txog Vaj Pov lub npe ib yam nkaus li cov uas ntseeg Yexus. Tej zaum tam sim no mas yuav tsis tau cuag li ntawd, tab sis ntev mus cov uas muab Vaj Pov tis npe ua Vaj Tswv ntawd lawv yuav muab lub npe no hu dhau mus ua tau txoj kev ntseeg rau lawv. Zoo ib yam li cov uas muab Yaj Soob Lwj, tus uas tsim cov tsiaj ntawv Phaj Hauj, hu ua ib tug Yawm Saub. Thaum lub sij hawm ntev dhau mus es cov paub qhov tseeb tuag tag lawm, ces cov me tub me nyuam yuav cia li khaws ntseeg ua txoj ntseeg mus li. Qhov no yog ib qho uas yuav tsis zoo, vim hnub qab nram ntsis tuaj sawv daws yuav rov sib ntxub thiab sib ntaus sib tua li uas cov ntseeg Vaj Tswv thiab cov tsis ntseeg tau ua yeeb ncuab los txog niaj hnub no.


Muaj ib co ho muab Nais Phoo Vaj Pov hu ua Txiv Huab Tais. Qhov no los puav leej tsis zoo ib yam thiab. Txawm hais yog ib lub npe zoo hu thiab zoo hais qhuas txog Vaj Pov rau nws tsev neeg, los lub npe ntawd yuav rov qab los tsim txom Hmoob dua. Qhov tsis zoo yog qhov hais tias thaum muab Vaj Pov ua Huab Tais lawm, ces Vaj Tsev neeg yuav tau ris lub npe tsev neeg Huab Tais. Lawv yuav muaj hwj chim tshaj li cov neeg uas tsis yog neeg Huab Tais. Cov uas muab Nais Phoo hu Huab Tais ntawd ib txhia yuav zwm cia tso lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv ua qhev. Raws li keeb kwm los mus, yog ib tug ciaj Huab Tais lawm ces sawv daws yog qhev lawm. Tsev neeg Huab Tais, yog tsev neeg coj zoo ces yuav pab tau sawv daws, tab sis yog tsev uas xav quab yuam sawv daws ces sawv daws ciaj qhev. Qhov Hmoob tsis muaj Huab Tais txawm yog Hmoob tsis yeem ua qhev. Tab sis dhau no mus ib txhia Hmoob yeej yuav hu Nais Phoo Vaj Pov ua Huab Tais Hmoob no mus. Ntau tiam mus qhov no yuav ua teeb meem rau Hmoob thiab.


Ib txhia hu Nais Phoo Vaj Pov ua Hmoob leej txiv. Qhov no kuj muaj qhov zoo. Qhov zoo yog qhov hais tias Nais Phoo Vaj Pov yeej los mus sawv cev ua Hmoob tus coj zoo ib yam nkaus li txhua leej txiv uas coj ib tsev neeg. Txawm yog ib txhia yuav hu Nais Phoo Vaj Pov ua Hmoob leej txiv no los yeej yuav nyog, vim rau qhov lub npe no tseem saib Nais Phoo Vaj Pov lub hwj chim tam li ib leej tib neeg thiab tam li ib tug uas txheeb ze.


Ntawm kuv tus kheej mas kuv pom zoo hu raws li Nais Phoo Vaj Pov lub koob meej uas nws tau txais coj. Kuv pom zoo hu raws cov uas hu nws ua Nais Phoo Vaj Pov no. Lub npe Nais Phoo Vaj Pov yog lub koob npe uas sawv daws yeej paub thiab tej nom tswv ntiaj teb yeej paub txog. Thaum hais lub npe Nais Phoo Vaj Pov ( General Vang Pao) no ces luag thiaj hwm thiab thiaj li saib taus.


Thaum kawg no, txawm ib txhia Hmoob yuav ntshaw muaj ib tug Vaj Tswv es yog Hmoob tus npaum twg los kuv xav kom ua tib zoo xav, es tsis txhob muab Nais Phoo Vaj Pov hu ua Vaj Tswv no tsam teb chaws luag peb Hmoob. Ib txhia yauav ntshaw muaj Huab Tais npaum li cas los yuav tau ua tib zoo xav thiab. Luag teb chaws hnov luag yuav hais tias Hmoob vwm.


Qhov tseem ceeb tshaj plaws, yog peb muab Nais Phoo Vaj Pov hu ua Hmoob tus Vaj Tswv, ces tom ntej no mus peb txawm yuav muaj tus txawj tus ntse thiab muaj peev xwm npaum twg los peb yuav muab nws saib qis tshaj lawm. Tsis tas li ntawd Hmoob tus yeeb ncuab yuav tsis ntshai Hmoob lawm, vim hais tias Hmoob tus Vaj Tswv tuag lawm. Txawm yog muab Nais Phoo Vaj Pov hua ua Huab Tais Hmoob no los yeej tib yam nkaus thiab. Tom ntej txawm muaj tus txawj ntse thiab muaj peev xwm npaum twg los peb yuav hais tias nws tsis yog noob Huab Tais no ces yuav tsis txhawb tsis hwm nws lawm. Hmob tus yeeb ncuab los yuav tsis ntshai Hmoob lawm thiab, vim hais tias Hmoob tus Huab Tais tuag lawm.


Nais Phoo Vaj Pov yog ib tug Hmoob uas sawv los mus ntaus thawj coj ib feem Hmoob los mus txog rau tam sim no xwb. Tes hauj lwm ua tus thawj coj, Nais Phoo Vaj Pov tso tseg txij twg ces cia tseg txij ntawv. Pej xeem Hmoob leej tug muaj peev xwm thiab muaj kev txawj ntse ris tau lub luag hauj lwm tsav Hmoob ho cia nws los mus tsav seb Hmoob ho mus txog qhov twg ntxiv.


Thaum xaus kom peb Hmoob nco ntsoov hais tias Nais Phoo Vaj Pov tsis yog Hmoob tus Vaj Tswv, tsis yog Hmoob tus Huab Tais, thiab tsis yog haiv Hmob tus nom. Nais Phoo Vaj Pov tsuas yog cov Hmoob Vaj Pov, Hmoob Amelikas tus thawj tub rog thiab tus coj xwb.


Hmoob Suav, Hmoob Npog, thiab Hmoob Nyab Laj lawv nyias muaj nyias tus coj thiab saib xyuas lawv.


Peb sawv daws yog Hmoob. Nais Phoo Vaj Pov los kuj yog Hmoob ib yam li sawv daws. Peb nco nws raws li no thiab peb hwm sawv daws rau txoj kev vaj huam sib luag yuav zoo dua ntais.

 Comments Add a Comment
therOOtsoflove February 15, 2011, 2:12 am

Kuv pom li koj pom thiab, I see what you see.Coj thawj coj los hais lus rau GVP mas hais huab tai hmoob no ua rau kuv ib ce xub tag. kuv ib xub tag tsi yog tsi fwm nws, kuv yeej fwm nws ib yam li kuv txiv thiab kuv tus thawj coj ntag. Tiam si sawv daws muab hu ua huab tais no mas dhau me ntsi lawm nawb.

Articles
Kuv Me Nkauj Npausuav  September 26, 2014, 6:37 pm
Yog Vim Dab Tsi  September 24, 2014, 4:49 pm
vim tsis qhia  September 24, 2014, 4:31 pm
Kuv Thov Txim  September 24, 2014, 4:15 pm
Kuv Nco KOJ  September 3, 2014, 10:22 pm
Wild Rooster's Journey to Freedom  June 11, 2014, 12:08 am
LUS ZAIS TXHAWB SIAB II  March 9, 2014, 5:14 pm
Paj Hnub Hli: Noob Neej Leej Ntxhais Zoo Nkauj  February 25, 2014, 5:14 pm
YUAV TAU SIV HOS.  February 6, 2014, 4:44 pm
Dab Neeg Hmoob TXHAWB SIAB  December 6, 2013, 7:04 am
Submit Article  Back